Ακίνητα | Real Estate

Είμαστε μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες που εκπροσωπούν εγχώριους και διεθνείς πελάτες σε σχέση με οποιαδήποτε νομική πτυχή που απορρέει από συναλλαγές κατοικιών και εμπορικών ακινήτων, όπως:

  • Διενέργεια δέουσας επιμέλειας ακινήτων
  • Εφαρμογή συμβάσεων συναλλαγών
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • Σύνταξη μακροπρόθεσμων συμφωνιών
  • Εκτέλεση διαχείρισης ακινήτων

Η πρακτική της εταιρείας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη στους πελάτες της σε όλα τα στάδια τέτοιων συναλλαγών.

TOP