Εργοδοτικό Δίκαιο | Επίλυση Διαφορών

Αναλαμβάνουμε κάθε νομική πράξη εκ μέρους του εργοδότη. Μεταξύ άλλων:

Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων για εργοδότες σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου.

Την εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας χωρίς μονομερείς ενέργειες.

Την εκπροσώπηση  εργοδοτών για κάθε είδους υπόθεση (υποβολή αίτησης διενέργειας εργατικής διαφοράς, αντίκρουση δελτίων ελέγχων και πράξεων επιβολής προστίμων κλπ.).

Την εκπροσώπηση εργοδοτών ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής.

Τον νομικό έλεγχο των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης και της εν γένει εργασιακής πολιτικής που ακολουθεί ο εργοδότης, καθώς και της εναρμόνισης αυτών στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση επιχειρήσεων και διαπραγμάτευση σε ζητήματα εργατικών διαφορών. Δικαστικός χειρισμός πάσης φύσεως υποθέσεων ατομικού εργατικού δικαίου.

Νομική αρωγή επιχειρήσεων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαρκής ενημέρωση επί εργατικών θεμάτων (τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις σε μισθολογικά θέματα, θέματα αδειών και επιδομάτων, πρόσληψης και απόλυσης, αναγγελίας και καταγγελίας της σύμβασης εργασίας).

Κατάρτιση, τροποποίηση και ερμηνεία συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, προσυμφώνων και ρητρών.

Κατάρτιση Κανονισμών Εργασίας Εταιρειών και Ομίλων Εταιρειών.

Προστασία επιχειρήσεων κατά την ενάσκηση δικαιωμάτων συνδικαλιστικής δράσης, εκπροσώπηση εργοδοτών κατά τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαβουλεύσεις ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Εκπροσώπηση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και λοιπών διοικητικών φορέων, προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμου.

Εξωδικαστική και συμβιβαστική επίλυση εργατικών διαφορών, διαμεσολάβηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Εξωδικαστική αρωγή επιχειρήσεων και δικαστική εκπροσώπηση επί εργατικών ατυχημάτων.

Ευέλικτες μορφές εργασίας, κατευθύνσεις και εναρμόνιση επιχειρήσεων προς τη σύννομη εφαρμογή αυτών.

Επίλυση ζητημάτων άσκησης διευθυντικού δικαιώματος εργοδότη. Εξαγορά, συγχώνευση, μεταβίβαση επιχείρησης / μεταβολή εργασιακής σχέσης.

TOP