Πνευματική Ιδιοκτησία

Αναλαμβάνουμε κάθε διαδικασία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, όπως καταχωρήσεις εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων και αδειών με αντικείμενο κάθε φύσης δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (συμβάσεις μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης κ.λπ.), καθώς και σε χειρισμό αντιδικιών σχετικών με προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Eνεργούμε για λογαριασμό εκδοτικών οίκων, δισκογραφικών εταιρειών, τηλεοπτικών σταθμών, συγγραφέων, σεναριογράφων και λοιπών δημιουργών.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία εκπροσωπώντας μεγάλες  φαρμακευτικές εταιρείες σε αντιδικίες επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα.

TOP